Gwarancja BREVE

Warunki gwarancji udzielanej na oferowane produkty


1. Sprzedawane towary objęte są roczną gwarancją, bez limitu kilometrów.2. Gwarancja liczona jest od dnia wydania towaru.3. Gwarancją objęte są wady fizyczne towaru wynikające z przyczyn w nim tkwiących.4. Podstawowymi dokumentami poświadczającymi prawo do składania roszczeń gwarancyjnych i reklamacyjnych są:• dowód zakupu towaru,• formularz zgłoszenia reklamacji.5. Każda modyfikacja lub ingerencja w towar bez uprzedniej konsultacji z firmą BREVE, skutkuje utratą gwarancji.6. Roczna ochrona (gwarancja) nie obejmuje uszkodzeń towaru powstałych wskutek:• eksploatacji towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,• uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych wypadkiem komunikacyjnym, zaniedbaniem, umyślnym uszkodzeniem, niewłaściwym przechowywaniem lub eksponowaniem towaru w warunkach nieodpowiadających jego właściwościom,

• uszkodzeń wynikających z montażu w samochodzie o obniżonym/podwyższonym zawieszeniu oraz niestandardowej mocy silnika,• uszkodzeń mechanicznych nie wynikających z wady materiałowej towaru,• standardowego zużycia eksploatacyjnego,• nieprawidłowego montażu.7. Gwarant uznając reklamację zobowiązuje się do wymiany na taki sam towar lub towar o tożsamych cechach technicznych (ew. jego część wolną od wad). Jeśli wymiana nie jest możliwa Gwarant zobowiązuje się do zwrotu zapłaty za towar.8. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby firmy BREVE (osobiście lub wysyłkowo).9. Reklamowany towar musi zostać dostarczony w formie kompletnej wraz z opisem usterki oraz danymi kontaktowymi.